නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්මඕරම්භාගීය සංයෝජනසක්කාය දිට්ඨිය ��������� ��������������� ������������

��������� ��������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close