නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්මඕරම්භාගීය සංයෝජනසක්කාය දිට්ඨිය ���������������������������������

��������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close