නිවන් මගසීලය ��������������������� 5

��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close