පුනරුප්පත්තිය ������������������������������ ���������������������������

������������������������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close