පටිච්චසමුප්පාදය අවිද්‍යා දෘෂ්ටිය බලවත්වීම

අවිද්‍යා දෘෂ්ටිය බලවත්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා