පටිච්චසමුප්පාදය වසගවී අවනත වීම

වසගවී අවනත වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා