පටිච්චසමුප්පාදය සීමාවක් නෙදැනිම

සීමාවක් නෙදැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා