අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත විදි ��������� ��������������������������������� ��������������� ������������

��������� ��������������������������������� ��������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close