විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහනච්ච ගීත විදූස දස්සන මාලා ��������������������������� ������������ ������ ������������������ ������������

��������������������������� ������������ ������ ������������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close