විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහනච්ච ගීත විදූස දස්සන මාලා ��������������� ������������������������ ������������������ ���������

��������������� ������������������������ ������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close