විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහනච්ච ගීත විදූස දස්සන මාලා ��������� ������������ ��������������� ������ ���������������

��������� ������������ ��������������� ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close