විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහනච්ච ගීත විදූස දස්සන මාලා ��������������� ��������������������������������� ��������� ������������������

��������������� ��������������������������������� ��������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close