විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහනච්ච ගීත විදූස දස්සන මාලා ��������� ������ ��������� ���������

��������� ������ ��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close