විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහනච්ච ගීත විදූස දස්සන මාලා ������������������ ��������� ���������

������������������ ��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close