විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහ ������������ ��������� ��������������� ��������������� ������������

������������ ��������� ��������������� ��������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close