නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා ������������������������ ��������� ������������������������ ��������������� ���������������

������������������������ ��������� ������������������������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close