නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා ��������������� ������������������ ������ ��������������� ������������������

��������������� ������������������ ������ ��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close