නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා ������������������������������������ ������ ���������������

������������������������������������ ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close