අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත විදි ������������������������

������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close