නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා ������������ ������������ ������������ ���������������

������������ ������������ ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close