නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������

������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close