නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා ��������� ������ ��������������� 5

��������� ������ ��������������� 5 යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close