නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා ��������� ��������� ������������������������������ ������������

��������� ��������� ������������������������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close