අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත විදි ������������������

������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close