භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������� ������������ ��������� ������������������������

��������� ������������ ��������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close