භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������� ������������ ��������� ������������������������ 1

��������� ������������ ��������� ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close