භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������������� ��������������������������� ������������������

��������������� ��������������������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close