භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ������������ ��������������������������������������� ���������������������

������������ ��������������������������������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close