භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ������������ ��������������������������������������� ��������������������� 1

������������ ��������������������������������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close