භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������������������� ���������������

��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close