භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������������� ������������������ ������ ���������������������

��������������� ������������������ ������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close