අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත විදි ��������� ������������������

��������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close