භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������� ������������ ������������������ ������������

��������� ������������ ������������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close