භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������������������������� ������������������ ��������������������� 1

��������������������������� ������������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close