භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ������������ ��������������������������� ��������������� ������������ ������������������ 2

������������ ��������������������������� ��������������� ������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close