භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������������� ������������������������ ������ ���������������

��������������� ������������������������ ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close