භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������������� ������������������������ ������ ��������������� 5

��������������� ������������������������ ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close