භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ������������������������ ��������������� ��������������������� ���������������

������������������������ ��������������� ��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close