භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������������������� ������������������

��������������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close