භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ������������������ ���������������������������

������������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close