අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත විදි ��������������������������� ���������������������

��������������������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close