භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ������, ���������, ��������� ���������������

������, ���������, ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close