භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������������� ������������������ ������������������ ���������������

��������������� ������������������ ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close