භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ������������������ ������������������ ������������������������ - ���������������������������

������������������ ������������������ ������������������������ - ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close