භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������������������������� ��������������� ���������

��������������������������� ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close