භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ������������������������ ��������������������� 6

������������������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close