භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������������������� ������������ ��������������������� ������������ 1

��������������������� ������������ ��������������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close