භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ������������������ ������������������ ������������������������

������������������ ������������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close