භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������������� ��������������� ��������� ��������������������������� ���������������������

��������������� ��������������� ��������� ��������������������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close