භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������������������� ������������������������������ ������������ ���������������������������

��������������������� ������������������������������ ������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close