භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������������������� ������������������������������ ������������ ��������������������������� 7

��������������������� ������������������������������ ������������ ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close