භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������������������������� ��������������� ���������������������

��������������������������� ��������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close