භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ������������ ������������ ������ ��������������� ������������

������������ ������������ ������ ��������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close