භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������������������������� ������������ ��������� ��������������� ��������� ������������������ ��������� 5

��������������������������� ������������ ��������� ��������������� ��������� ������������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close